เอกสารในการรับจำนอง

เอกสารที่ใช้ในการจำนอง ขายฝาก

 

บุคคลธรรมดา

 

 • ใบโฉนดที่ดิน ตัวจริง  พร้อมสำเนา

       

 • ทะเบียนบ้าน ตัวจริง  พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

       

 • ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  ตัวจริง

       

 • ใบทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า

     

 • หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส

       

 • ใบมรณะบัตรของคู่สมรส

      

 • บ้านที่ปลูกสร้างเอง ต้องมีใบขออนุญาติก่อสร้าง

            ( ยกเว้นโครงการบ้านจัดสรร )

       

 • ใบปลอดค่าสาธารณูปโภค ( ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าส่วนกลาง )

 

 

 

นิติบุคคลหรือห้างร้าน

 

 • ใบโฉนดที่ดิน ตัวจริง  พร้อมสำเนา

      

 •  บัตรประชาชน  ของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล  ตัวจริงพร้อมสำเนา

        

 • ทะเบียนบ้าน ของ กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล  ตัวจริงพร้อมสำเนา

       

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

       

 • หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์

       

 • บัญชีรายชื่อ ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด

       

   

  ข้อบังคับของนิติบุคคล

       

 • หนังสือรายงานการประชุมนิติบุคคล      

 • แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน  ( กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว )       

 • กรณีที่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง ต้องมี ใบขออนุญาติก่อสร้าง

  

 

กรุณาเตรียมเอกสารไปให้ครบ และกรุณาถ่ายเอกสารไปให้พร้อม เพื่อควมสะดวกรวดเร็วในการทำธุรกรรม